آموزش کامل کاتاهای کاراته شوتوکان

فایل PDF شامل 141 صفحه به تشریح و بونکای (کاربرد عملی) 26 کاتای رسمی کاراته سبک شوتوکان (به زبان آلمانی)، به انضمام یک کاتای پایه به نام <تای کیوکو شودان> بوده که با تصاویر ثابت متعدد و نام کیهونهای (تکنیکهای) تمامی فرمهای رسمی (کاتاهای) مزبور |50023164|osl
در حال حاظر شما فایل با عنوان آموزش کامل کاتاهای کاراته شوتوکان را دنبال می کنید .

فایل PDF شامل 141 صفحه به تشریح و بونکای (کاربرد عملی) 26 کاتای رسمی کاراته سبک شوتوکان (به زبان آلمانی)، به انضمام یک کاتای پایه به نام <تای کیوکو شودان> بوده که با تصاویر ثابت متعدد و نام کیهونهای (تکنیکهای) تمامی فرمهای رسمی (کاتاهای) مزبور را به صورت واضح و مشخص ارائه داده است....